Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Heb je een klacht over onze werking? 

 

Een huurder, een kandidaat-huurder  of elke persoon, die in aanraking komt met de huisvestingsmaatschappij, kan een klacht indienen bij deze laatste.

 

De klacht moet betrekking hebben op een door de huisvestingsmaatschappij al dan niet verrichte prestatie.

 

 

 

De huisvestingsmaatschappij behandelt elke klacht op voorwaarde dat :

 • de identiteit en het adres van de klager bekend is;
 • de klacht een duidelijke  omschrijving bevat van de feiten waartegen het gericht is.

De huisvestingsmaatschappij behandelt een klacht NIET indien :

 • er reeds eerder een klacht is ingediend en deze conform het klachtendecreet werd
    behandeld;
 • het gaat over feiten die meer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben
    plaatsgevonden;
 • als alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden
    aangewend of wanneer een jurisdictioneel beroep over de klacht aanhangig is ( bv. bij
    vrederechter)
 • de klacht kennelijk ongegrond is (wanneer de klacht bvb elke grondslag mist en meteen duidelijk is dat de huisvestingsmaatschappij geen fout heeft gemaakt)
 • de klager geen belang kan aantonen

 

Klachten moeten betrekking hebben op :

- foutieve handelingen of prestaties van Nieuw Sint-Truiden in een concrete situatie;
- het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door Nieuw Sint-Truiden in een bepaalde  situatie;
- het afwijken van werkwijzen die door Nieuw Sint-Truiden zelf werden vastgelegd;
- het foutief of niet correct toepassen van bestaande regelgeving.

Hieronder vind je de volledige klachtenprocedure in bijlage alsook een formulier dat je kan gebruiken om een klacht in te dienen.

Het ingevulde klachtenformulier kan je ook via mail indienen bij onze klachtenbehandelaar: info@nst.be