Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

16/07/2018 - Nieuwe Huisbewaarder

Maak kennis met onze nieuwe HUISBEWAARDER

Marc Depoorter

Marc zal vanaf nu regelmatig langskomen in de wooncomplexen. Hij houdt een oogje in het zeil en is een aanspreekpunt voor alle huurders. Tijdens zijn rondgang mag je hem altijd aanspreken bij vragen, opmerkingen of klachten. Hij zal helpen waar kan of jouw vraag doorgeven aan één van onze medewerkers.

Je kan hem ook bereiken tijdens de werkuren (ma-vrij: 08u30-16u30, niet op donderdag) op dit gsm-nummer:T. 0476/75.08.27


18/12/2017 - Wonen in Nesten 

Betaalbaar wonen blijft voor een ruime groep van mensen een struikelblok. In de provinciale LSO-werkgroep ‘Wonen in nesten’ bogen Limburgse OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren zich de voorbije maanden over dit vraagstuk.

 Het aanbod van betaalbare, kwalitatieve en (klein)schalige woonentiteiten moet dringend verhogen. De boeiende ‘krant’   die he hieronder kan downloaden, biedt je inkijk in een aantal  feiten en tendensen op de woningmarkt die dit onderlijnen.  Daartegenover plaatsen we concrete uitdagingen om vanuit een andere invalshoek oplossingen te realiseren. Oplossingen zijn effectief mogelijk als provinciale overheid, lokale besturen, bouwactoren en middelveldorganisaties krachten bundelen.

 Aanvullend bij het krantje vind je ook de gemeentelijke fiches terug met specifiek cijfermateriaal over Gingelom, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.


Je kan minder betalen voor elektriciteit en aardgas ! 

De VREG heeft samen met Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede, VEA, VVSG en Steunpunt armoedebestrijding een  flyer opgesteld met enkele nuttige tips om je energieverbruik en energiekostprijs te controleren.

Aan de hand van een handige tool - de V-test - kan je eenvoudige wijze de energieprijzen controleren en hoe je eventueel kan overstappen naar een andere leverancier of een ander energiecontract. Deze V-test vind je terug via de volgende link bij de VREG


6 december 2017 - Huuraanpassing 2018 

Alle huurders hebben intussen hun nieuwe huurprijsberekening ontvangen.

Wij vragen de huurders om de gegevens betreffende het inkomen, invaliditeit en het aantal personen ten laste (toestand 01.01.2018) te willen controleren op hun juistheid!

Huurders die fouten vaststellen, dienen onze verantwoordelijke van de dienst verhuringen, Katja Haubrechts (011/68.33.79 - druk 1), hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen en haar de nodige bewijsstukken met de correcte informatie te bezorgen.

Opgelet: klachten omtrent de huurprijsberekening worden niet meer aanvaard na 31.01.2018 !!!!!!


 

6 november 2017 - Huuraanpassing 2018 

Huurders, waarvan we geen geldige inkomstenbewijzen in ons bezit hebben, werden per brief uitgenodigd om de nodige bewijsstukken inzake hun inkomen van het jaar 2015  vóór 30/11/2017 te bezorgen aan de dienst verhuringen (contactpersoon: Katja Haubrechts - tel. 011/68.33.79 - druk 1).

Gevraagde attesten:

 • Aanslagbiljet belastingen Aanslagjaar 2016 - inkomen 2015
 • Heb je voor het jaar 2015 geen aanslagbiljet ontvangen of is het gezamelijk inkomen € 0, dan moet je je inkomen bewijzen aan de hand van attesten van pensioen, ziekte - of invaliditeitsvergoeding, werkloosheidsuitkering, OCMW-steun.
 • Heb je in 2015 geen inkomen genoten dan moet je bewijzen afleveren van het eerstvolgende jaar dat je wel een inkomen genoten hebt aan de hand van:
  • het aanslagbiljet der directe belastingen (aanslagjaar 2017 – inkomen 2016
  •  de fiscale fiches of attesten, die je ontvangen hebt waarop het bedrag aan ontvangen vergoedingen vermeld staat: invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding enz.
  • Heb je geen inkomen genoten in 2015 (en/of de volgende jaren), dan moet je de verklaring 'geen inkomen' ondertekend aan ons terug bezorgen

Let op: Zolang we nodige documenten niet in ons bezit hebben, wordt in 2018 de maximum huur aangerekend!           


 

31 oktober 2017 - Taalkennisvereiste 

Vanaf 1 november 2017 maakt de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de taalkennisvereiste.

Huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Dit is hetzelfde niveau dat al bij de taalbereidheidsvoorwaarde gold.

De taalkennisvereiste is een huurdersverplichting. De inschrijving, toewijzing of toetreding kan niet geweigerd worden omdat een kandidaat-huurder niet voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands.

De huurder voldoet aan de huurdersverplichting als één van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • het stond voor de verhuurder manifest vast of hij stelde met toepassing van artikel 30ter vast dat de huurder bij de inschrijving voor een sociale huurwoning of de toelating van de huurder tot de woning of de toetreding van de huurder tot de huurovereenkomst beschikte over de basistaalvaardigheid Nederlands;
 • de verhuurder verkrijgt via de Kruispuntbank Inburgering of van de huurder een van de volgende documenten:
 1. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;
 2. een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
 3. een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname;
 4. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de organisaties die belast zijn met de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;
 5. het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
 6. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
 7. een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands;

Een (kandidaat-)huurder kan gratis lessen volgen bij het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs. U kan hiervoor terecht bij:

 • het agentschap Integratie en Inburgering

          Contactpunt Sint-Truiden: Zoutstraat 46 - 3800 Sint-Truiden

                                                          Tel. 011/59.89.91 of GSM 0475/65.13.67 - Email: hasselt.zuid@integratie-inburgering.be

 • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw
 • het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw
 • Huis van het Nederlands Brussel vzw

Indien de huurder, na verloop van één jaar na toewijzing of toetreding, nog steeds niet voldoet aan de taalkennisverplichting, dan wordt zijn dossier doorgestuurd naar de toezichthouder en kan de huurder een administratieve geldboete opgelegd worden!


 

20 oktober 2017 - 50 jaar Woonplatform Limburg 

Op 20 oktober 2017 vierden de 9 Limburgse sociale huisvestingsmaatschapijen uit de huursector hun 50 jarige samenwerking onder de koepel van vzw Woonplatform Limburg.

De vzw Woonplatform Limburg nodigde hiervoor de beleidsmakers van alle Limburgser steden en gemeenten, Provinciebestuur en andere belangrijke partners uit op een netwerk-event in de Corda Campus te Hasselt en dit op vrijdag 21 oktober 2017. Hierbij werd door de trendwatcher Herman Konings een lezing gegeven over de 'Toekomst van (sociaal) wonen'

Samen met de Limbrugse collega's willen we volgende utidagingen aangaan voor de nabije toekomst:

- uitkijken naar nieuwe woonvormen voor kleine gezinnen en alleenstaanden

- nood aan meer en intensievere woonbegeleiding aan diverse doelgroepen

- zoeken naar de aankoop van nieuwe betaaldbare bouwgronden

- samen met de Overheid blijven zoeken naar een financiering die zorgt voor een voldoende evenwicht om de bouwprojecten rendabel te kunnen maken.

 

 

 


12 september 2017 - Ken je buren - project Ziekerenweg Sint-Truiden 

Ondanks de mindere weergoden daagden er toch een 60-tal mensen op deze kennismakingsdag op.

Het opzet was om bij de ingebruikname van dit nieuwe project de bewoners en de buren samen uit te nodigen voor een kennismakingsmoment. Vandaar ook onze oproep: "ken je buren".

Met een drankje en een hapje konden de 22 huurders van de huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden en de 6 eigenaars van een koopwoning van de cvba Kleine Landeigendom tijdens een gezellig babbelmoment met elkaar en met de buren uit de naaste opmgeving kennismaken. Ook de wijkinspecteur tekende hierbij present.

enkele sfeerbeelden 'Ken je buren' 


20 augustus 2017 - Feestelijke opening wijk Mielen-boven-Aalst 

Onder een stralende zon vond op zondag, 20 augustus 2017 de officïële opening plaats van de nieuwe wijk langs de Bronstraat.

Met een drankje en zak friet konden de 12 huurders van de huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden en de 18 eigenaars van een koopwoning van de cvba Kleine Landeigendom tijdens een gezellig babbelmoment met elkaar kennismaken.

Schepen Rita Thierie, tevens bestuurder van de huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden, heette de bewoners namens de gemeente Gingelom van harte welkom. Gilbert Medard, bestuurder en lid van het direcitecomité van beide huisvestingsmaatschappijen, sloot zich met een korte toespraak eveneens hierbij aan.

Nus ie het enkel nog even wachten op de afwerking van de stoepen die wellicht in 2018-19 zal uitgevoerd worden.

Enkele sfeerbeelden Mielen-boven-Aalst 


16 augustus 2017 - Overschakeling van 'arm' naar 'rijk' gas omzendbrief Infrax

In de loop van augustus ontvingen heel wat huurders een omzendbrief van Infrax waarbij aangekondigd werd dat Infrax vanaf 1 juni 2018 zal overschakelen naar een ander soort gas. In deze brief werden de huurders aangeraden om hun installateur te vragen om hun gasinstallatie na te laten kijken.

Bij deze willen wij al onze huurders geruststellen:

- de huurders dienen zelf GEEN ENKELE ACTIE hiervoor te ondernemen

- de huisvestingsmaatschappij is op dit ogenblik bezig met een INTERNE controle om na te gaan of er al dan niet toestellen zijn, waarbij een technische ingreep door een technicus noodzakelijk zou zijn. Mocht dit zo zijn, dan valt dit VOLLEDIG TEN LASTE van de huisvestingsmaatschappij en dan zal je hierover persoonlijk door ons gecontacteerd worden in de loop van de volgende maanden.

Tussen september 2017 en mei 2018 zal Infrax wel bij deze huurders langskomen om de drukmeter van de gasmeter te vervangen. Mocht je op dat ogenblik niet thuis zijn, dan zal Infrax een kaartje achterlaten in je brievenbus met de vraag om een afspraak met Infrax te willen maken. Ook hier vallen er GEEN KOSTEN ten laste van de huurders.

Hieronder vind je een lijstje met de straten waar je als huurder binnennkort een techniscus van Infrax mag verwachten voor een bezoek.

Overzicht straten met aanpassing gasmeter


 

26 juni 2017 - Open deur dag wooncomplex Ursulinenstraat Sint-Truiden 

Op maandag 26 juni 2017 vond er van 17 tot 19 uur een open-deur dag plaats waarbij de buren en omwonenden en andere genodigden een kijkje achter de schermen konden  nemen van dit project van 37 appartementen.

Ook hier was het de bedoeling om deze open-deur dag te gebruiken als een kennismakingsmoment tussen enerzijds de nieuwe huurders en anderzijds de buurtbewoners van het project

Een 250-tal bezoekers tekenden present op deze open-deur dag.

 

Enkele kerncijfers voor dit project

 • Archeologische prospectie en archeologische opgravingen vonden plaats in 2014 en 2015. Op deze site werden evenwel geen noemenswaardige vondsten ontdekt.
 • Totale kostprijs archeologisch onderzoek: ca 30.000,- euro
 • Het bouwproject zelf (37 woongelegenheden) werd opgestart op 27 april 2015 en worden volgende maand beëindigd. Totale kostprijs inclusief grond: ca 9.000.000,- euro
 • Het bouwproject omvat ook de aanleg van een nieuw binnenplein langs waar de verschillende traphallen ontsloten kunnen worden.
 • Het project omvat:
  • 6 appartement met 3 slaapkamers
  • 27 appartementen  met 2 slaapkamers
  • 4 appartementen met 4 slaapkamers
  • Ondergrondse  parking
  • Binnenplein

Van het oudste deel van de gebouwen werden de buitengevels bewaard, maar werd binnenin alles volledig vernieuwd.

          De helft van deze appartementen worden prioritair toegewezen aan ouderen (+ 65 jaar)

De woongelegenheden zijn allen verhuurd vanaf 1 juli 2017.

 

Enkele sfeerbeelden Ursulinen 


22 mei 2017 - Open deur dag in Brustem, Kapelhof 

Op maandag 22 mei 2017 werd een open deur dag georganiseerd waarbij een 6-tal van de 22 nieuwe woningen in Brustem vrij bezocht konden worden.

Naast alle huurders, werden ook de inwoners van het centrum van Brustem hiervoor uitgenodigd.

Het initiaitief kon op een ruime belangstelling rekenen. Meer dan 200 bezoekers tekenden present.

Naast een bezoekje aan de kijkwoningen, konden zij nadien in de ondergrondse parking ook de archeologische vondsten bewonderen, die voorafgaand aan de bouwwerken opgegraven werden.

Met een gratis drankje en frietje werd tot slot de kans gegeven om contacten te leggen tussen de nieuwe bewoners en buren.

Vanaf 23 mei kunnen de 22 nieuwe huurders hun sleutels in ontvangst nemen en de woningen betrekken.

Enkele sfeerbeelden Kapelhof 


20 maart 2017 - Groenonderhoud: vzw BEWEL start als nieuwe aannemer op 1 april 2017 

Ingevolge een open aanbesteding, die plaatsvond op 12 januari 2016, werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het onderhoud van de groene zones in diverse wijken en rondom de wooncomplexen: bvba Tuinen Swerts uit Sint-Truiden.

Deze aannemer voerde zowel onderhoudswerken uit aan het privatief domein van de huisvestingsmaatschappij als aan delen van het openbaar domein van hetzij de stad Sint-Truiden, hetzij de gemeente Gingelom, dit al naargelang de ligging van de wijken uiteraard.

Spijtig genoeg ging deze aannemer einde 2016 in faling. Hierdoor werden er in de loop van 2016 een aantal onderhoudswerken niet uitgevoerd, zoals bvb de wintersnoeiwerken.

Ondertussen is er een nieuwe oproep gelanceerd naar geïnteresseerde aannemers en de opening van de open aanbesteding vond plaats op 7 februari 2017.

Op 1 april 2017 start de vzw Bewel (sociale werkplaats) uit Diepenbeek als nieuwe aannemer met deze onderhoudswerken. Wij hopen met deze nieuwe aannemer ook een nieuwe en vooral 'goede' start te kunnen maken.


1 maart 2017 - Recente wijzigingen aan het Sociaal Huurbesluit 

Nieuwe wetgeving sociale huur

Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels als je een sociale huurwoning huurt. We sommen hieronder de belangrijkste veranderingen op.

 

Tijdelijke huurcontracten

Nieuwe huurders vanaf 1 maart 2017 krijgen een huurcontract van 9 jaar. Na 9 jaar kijkt cvba Nieuw Sint-Truiden of je aan twee voorwaarden voldoet. Je inkomen mag dan niet te hoog zijn en je woning niet te groot. Anders kunnen we je huurovereenkomst stoppen.

 

Dit geldt alleen voor nieuwe contracten sinds 1 maart 2017. Heb je al een contract van onbepaalde duur? Dan blijft dit zo, ook als je verhuist naar een andere sociale woning van cvba Nieuw Sint-Truiden.

 

Strengere regels rond eigendom

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet. Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

 

Ben je huurder en heb je eigendom? Dan ben je verplicht om cvba Nieuw Sint-Truiden te informeren en alles te verkopen. Verkopen kan tot 28 februari 2018. Doe je dit niet? Dan kan cvba Nieuw Sint-Truiden je huurovereenkomst stopzetten.

 

Een te grote woning (onderbezetting)

Je mag niet te groot wonen. Je mag maar één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Voorbeelden:

 • Ben je alleen? Dan mag je maximaal twee slaapkamers hebben.
 • Ben je een koppel? Dan mag je maximaal drie slaapkamers hebben.

 

Maar, heb je twee of meer slaapkamers extra? Dan woon je te groot of ‘onderbezet’. cvba Nieuw Sint-Truiden zal je vragen om te verhuizen naar een andere, kleinere woning. Deze woning ligt altijd maximaal 5 kilometer verder en je betaalt maximaal evenveel of minder dan nu.

 

Je krijgt twee keer zo’n aanbod. Weiger je twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Je betaalt dan 30 euro/maand (bedrag in 2017) voor een slaapkamer te veel. Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

 

De onderbezettingsvergoeding geldt niet als je huurt sinds 1 maart 2017. cvba Nieuw Sint-Truiden zegt dan de huurovereenkomst op als je twee keer een aanbod weigert.

 

Minder administratie voor kinderen

Wordt één van je kinderen 18 jaar? Dan moeten ze de huurovereenkomst niet meer ondertekenen.

 

Maatregelen tegen bijwoonst (domiciliefraude)

Je moet cvba Nieuw Sint-Truiden altijd informeren als er iemand bij je komt wonen. Zelfs als dit maar voor een tijdje is, moet je dit laten weten. Doe je dit niet, dan kan cvba Nieuw Sint-Truiden nu een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

1 december 2016 - Onderhoud gemeenschappelijke delen diverse wooncomplexen 

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen in diverse (grotere) wooncomplexen werd opnieuw aanbesteed.

Op 20 oktober 2016 werden deze werken toegewezen aan:

- vzw De Ploeg uit Sint-Truiden, dit voor het onderhoud van de traphallen en andere gemeenschappelijke lokalen

- nv Iris Cleaning Services uit Lummen voor het kuisen van grotere glaspartijen in enkele wooncomplexen.

Op 1 december 2016 namen beide onderhoudscontracten een aanvang en dit met een looptijd van 2 jaar.


Genomineerd voor Prijs V.V.H. Inspirerend sociaal wonen 2015 

 

 

Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2015 voor Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren

Op 28 januari 2016 reikte de Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaat-schappijen (VVH ) de “Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2015” uit. De prijs werd toegekend aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren (GMH) voor het project Residentie Gildenhuis. GMH ontwikkelde dit project samen met vzw Dekenale Werken, CM Waas en Dender, Assist Thuiszorg-winkels en ACV Waas en Dender.

 

 

Kernversterkend Inbreidingsgericht project
Met de “Prijs Inspirerend Sociaal Wonen” spreekt de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen haar erkenning uit voor een inspirerend project rond een specifiek thema. Het thema van 2015 was “Kernversterkend Inbreidingsgericht project met een externe partner”. VVH ging op zoek naar een project dat in samenwerking met een externe partner door inbreiding en/of herontwikkeling een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van dorps- en stadskernen.

 

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren (GMH) sleepte de prijs in de wacht. Haar winnende project “Residentie Gildenhuis” werd gerealiseerd samen met de externe partners vzw Dekenale Werken, CM Waas en Dender, Assist Thuiszorgwinkels en ACV Waas en Dender.

Residentie Gildenhuis is een multifunctioneel gebouw in het centrum van Beveren met plaats voor kantoren, commerciële ruimten, vergaderruimten, 29 sociale huur- en koopappartementen en parkings. Het project werd door de jury unaniem voorgedragen vanwege de sterke kernversterkende functie en de combinatie van residentiële en andere voorzieningen (vergaderzalen voor lokale verenigingen, diensten, horeca, publieke parking,...). Ook de ontwikkeling van zowel sociale huurwoningen als private koopwoningen zonder noemenswaardig onderscheid in grootte, uitzicht,... is een inspirerend voorbeeld voor gemengde ontwikkelingen. Door de nabijheid van het centrum op wandelafstand en een goede toegankelijkheid speelt dit project ook in op de vergrijzing. Bijzondere aandacht bij de eerste toewijzing werd besteed aan de verhuis van eigen huurders naar een beter aangepaste woning. Ondanks de schaalgrootte is het project met respect voor de omgeving ingepast. Het ontwerp is evenwichtig en vormt door de kenmerkende balustrade met als accent een tekening van het oude gebouw, een karaktervol geheel.


Andere genomineerden

De raad van bestuur van VVH nomineerde uit 18 inzendingen, naast het winnende project, nog drie projecten voor de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2015.

 • Project “Merellaan” in Ieper van Ons Onderdak met als externe partner vzw Den Ommeloop
 • Project “Tweemontstraat” in Antwerpen (Deurne) van Woonhaven Antwerpen met als externe partner Autonoom Gemeentebedrijf Kinderopvang (AG KOP)
 • Project “Wonen bij een school” in Gingelom van Nieuw Sint-Truiden met als externe partner de gemeente Gingelom

Externe jury
De externe jury bestond uit Bernard Hubeau (voorzitter van de Vlaamse Woonraad), Hubert Lyben (voormalig gedelegeerd bestuurder van de VMSW) en Pascal De Decker (socioloog, ruimtelijk planner en doctor in de politieke en sociale wetenschappen).


Beste Bouwteam Limburg 2015

Op 23 september 2015 werd de gemeente Gingelom en onze huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden cvba uitgeroepen door de Bouwunie Limburg tot "beste bouwteam 2015".

Hieronder vind je de perstekst van de Bouwunie Limburg.

 

Project Borlo (Beste Bouwteam 2015) 

gebouw voor de werken
gebouw voor de werken
Na de werken
voorgevesl woningen
na de werken (appartementen)
appartementen
achterzijde woningen
beeld speelplein school en woningen
speelplein school
schoolingang
school